Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – KN-C parcela č. 1110/4, parcela č. 1110/341 v k.ú. Dubnica nad Váhom.
03.10.2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 29. 09. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 1110/4, parcela č. 1110/341 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria LV č. 2600 v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktorý je vo vlastníctve mesta.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.