VZN č. 8/2017 zo dňa 21.9.2017 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom
06.10.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
č. 8/2017
zo dňa 21.9.2017

O rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom.

Zastupiteľstvo Mesta Dubnica nad Váhom na základe ustanovenia § 6 ods.1 § 11 ods. 4, písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre územie mesta Dubnica nad Váhom vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 8/2017 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o., o výške úhrad za tieto služby, spôsobe jej určenia a platenia (ďalej len „VZN").

Úplné znenie návrhu VZN č.08/2017 si môžete prečítať TU.