Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.9/201 5 - O miest e a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čias točnú úhradu nákladov na č inn osť škôl a školských zariad ení v zriaďovat
10.10.2017

DODATOK č.7

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.9/201 5 - O miest e a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariad ení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 23.2.20 17 v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmena g) zákona SNR č . 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 2 a § 60 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

schvaľuje

tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 9 120 15 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom

sa pôvodné znenie mení nasledovne:

Článok 1

1. V prílohe k VZN č. 9/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom v časti príspevok na stravu - stravníci v ZŠ zamestnanci škôl a školských zariadení 1,26€/obed

Článok 2

Dodatok č. 7 k VZN č. 9/2 0 1 5 bol schválený uznesením MsZ č. 11 7/20 17 zo dňa 21.9.2017 a účinnosť nadobúda dňa 1.januára 2018.