Verejná vyhláška OZNÁMENIE
11.10.2017

Vec: Oznámenie o začatí konania podľa § 61 ods.1 stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebníci: Peter Rendek, Zliechov a Eva Vršková, Trenčín podali dňa 06.10.2017 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie stavby „Stavebné úpravy bytu č. 22 v panelovom dome" súpisné č. budovy 56 umiestnenej na pozemku p. č. KN-C 1000/11 k. ú. Dubnica nad Váhom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61, ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie , ktoré sa uskutoční dňa

31.10.2017 o 10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, odd. výstavby a ÚP (II. poschodie, č. dv. 56.).

Úplné znenie Verejnej vyhlášky - Oznámenia si môžete prečítať tu ku stiahnutiu.